SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Dílny sv. Jiljí, o.p.s.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ DÍLNY SV. JILJÍ, O.P.S.


Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003536
Příjemce dotace: Dílny sv. Jiljí o.p.s.
Termín realizace: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2019

Stručný popis projektu:
Projekt řeší problematiku podpory znevýhodněných osob (OZP) a uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP k návratu do normálního života tím, že se zapojí do pracovního procesu sociálního podniku. Realizace projektu umožní rozvoj sociálního podniku prostřednictvím pořízení prostor s vybavením a vytvořením pracovních míst pro osoby z cílových skupin. Projekt je finančně podpořen z EU.

Cíle projektu:
Dlouhodobým a hlavním cílem sociálního podniku Dílny sv. Jiljí o.p.s. v horizontu 5 let je stát se konkurenceschopnou firmou, působící na běžném konkurenčním trhu, která vytvoří a zajistí osobám znevýhodněným na trhu práce, dlouhodobou a stabilní práci, ke které jim poskytne vhodné a bezpečné pracovní prostředí, odpovídající pracovní náplň, mzdu a průběžnou podporu, aby mohly tyto osoby vykonávat pracovní výkon téměř jako zaměstnanci bez znevýhodnění a byli plně integrováni. Za tímto cílem bude nadále ověřovat a rozvíjet principy sociálního podnikání, k nimž se zavazuje.

Výsledky projektu:
V rámci realizace projektu bude vytvořeno 6 nových pracovních míst (3,0 úvazku, z toho 3,0 úvazku pro cílovou skupinu). Projekt však není pouze o vytvoření podmínek a zázemí pro zaměstnání cílové skupiny, ale také o vhodných podmínkách pro průběžnou podporu cílové skupiny a osobnostní rozvoj. Pracovní podmínky a přístup podniku umožní zlepšit příležitosti cílové skupiny, ve srovnání s ostatními (nepostiženými/neznevýhodněnými) na trhu práce, s pozitivními dopady do běžného života cílové skupiny.
Realizací projektu dojde k následujícím změnám:
- rozšíření prosperujícího sociálního podniku
- vytvoření pracovních příležitosti pro osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané,
- snížení počtu nezaměstnaných osob se zdravotním postižením a osob v evidenci ÚP v Třeboni,
- rozšíření sociálních dovedností, posílení sebedůvěry a dosažení nadějné budoucnosti zaměstnanců se zdravotním postižením a osob v evidenci ÚP.

Celý rozvoj společnosti bude v souladu se společensky prospěšným cílem společnosti a dalšími sociálními principy, který znamená mj. zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

Kontakt:
www.dilnyjilji.cz