Alternativní úvazky ve venkovských oblastech

Alternativní úvazky na venkově

Alternativní úvazky na venkověAlternativní úvazky na venkově  Alternativní úvazky na venkově

Projekt Alternativních úvazků ve venkovských oblastech (reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00046) je pokračováním dlouholetého partnerství mezi spolkem Pomoc Týn nad Vltavou a francouzskou Caisse Centrale de MSA, které se datuje již od konce devadesátých let. Příkladem úspěšné spolupráce je Domov sv. Anežky vybudovaný podle francouzského modelu, jenž je nám blízký důrazem na sociální přístup a lidský rozměr.

Hlavním cílem projektu je přenos know how od zahraničního partnera projektu, který disponuje dlouholetou praxí a znalostmi v oblasti trhu práce ve venkovských oblastech a zlepšování zaměstnatelnosti osob žijících mimo hlavní sídelní centra v regionu. V rámci projektu bude přenesena a do místních podmínek (tj. venkovských oblastí Týna nad Vltavou) implementována metodika a způsoby, jak v obecné rovině vnímat pracovní trh ve venkovských oblastech, jak identifikovat jeho rizika, jak vytvářet dlouhodobě udržitelná místa u místních zaměstnavatelů a jak pomoci místním obyvatelům k získání zaměstnání prostřednictvím alternativních pracovních úvazků.

Při realizaci projektu budeme vycházet ze zkušeností partnera, který jako vhodný nástroj pro posílení zaměstnatelnosti osob na venkově již dlouhou dobu využívá alternativní pracovní úvazky pro různé typy zaměstnanců (počínaje rodiči dětí přes zdravotně postižené až po osoby v důchodovém věku). Jeho metodiky (tj. způsoby uplatňování v praxi), formy spolupráce se zaměstnavateli a především schopnosti analyzovat pracovní trh na venkově vytváří dobrý předpoklad pro přenos do podmínek regionu Týna nad Vltavou.

Kontakt 

Ing. Hana Matyášová, koordinátorka projektu
Tel.: +420 774 709 122

Kontaktní místo:
Regionální projektové centrum
Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou

Metodické pracoviště, možnost konzultací:
Ing. Hana Matyášová, +420 774 709 122
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

Výstupy projektu:

→ Analýza trhu práce na Vltavotýnsku
→ Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let
→ Metodika pro zaměstnavatele
→ Metodika pro metodické pracoviště

Alternativní úvazky na venkově

Realizace projektu:

Dne 2. 4. 2012 byla zahájena realizace projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00046, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (viz Tisková zpráva o zahájení projektu).  

Dne 2. 7. – 6. 7. 2012 proběhla studijní cesta za naším zahraničním partnerem do Francie, kde nám byla teoreticky i prakticky předvedena metodika efektivního zaměstnávání zdravotně i jinak znevýhodněných osob prostřednictvím alternativních úvazků. Tato cesta pro nás byla velice inspirativní a motivující v našich dalších činnostech podporujících pomoc znevýhodněným osobám. Zahraniční cesty se zúčastnil realizační tým projektu a zástupci z Ministerstva zemědělství ČR, kteří také již dlouhá léta spolupracují s MSA a jsou naším partnerem v projektech pro podporu zaměstnávání lidí ve venkovských oblastech (více viz Zpráva o cestě do zahraničí).

Po příjezdu z Francie byl pro spolupracující organizace uspořádán Workshop č. 1 (27. 7. 2012), kde jsme je informovali o našem projektu, zkušenostech ze zahraniční studijní cesty a možnostech zaměstnávání znevýhodněných osob prostřednictvím alternativních úvazků. Workshopu se zúčastnili i zástupci Úřadu práce z Českých Budějovic (pan Beran) a Úřadu práce z Týna nad Vltavou (paní Jedličková), kteří nám představili aktuální situaci v politice zaměstnanosti a sdělili své pozitivní zkušenosti s alternativními, respektive částečnými úvazky. Většina účastníků projevila zájem se do projektu zapojit a navázat s námi při jeho realizaci spolupráci.

Během října a listopadu 2012 byli zaměstnavatelům, zdravotně postiženým a osobám starším padesáti let distribuovány dotazníky, jejichž prostřednictvím jsme získali informace o podvědomí respondentů o zaměstnávání formou alternativních úvazků a dále se nám vyprofiloval zájem respondentů se zapojit do projektu.

24. 10. 2012 jsme v Týně nad Vltavou přivítali našeho zahraničního partnera, MSA, ve složení Odile Baudet-Collinet (prezidentka národní federace MARPA) a Francoise Valés (generální ředitelka MSA Services). 25. 10. 2012 proběhl Workshop č. 2, kterého se zúčastnil realizační tým, předseda sdružení Pomoc Týn nad Vltavou Jiří Netík a zástupci zahraničního partnera. Hodnotil se současný stav v oblasti zavádění alternativních úvazků v mikroregionu Vltavotýnsko, místní podmínky zřejmé z analýzy trhu práce.

Další pracovní návštěva našeho zahraničního partnera proběhla ve dnech 10. 12. 2012 – 13. 12. 2012. Byla především zaměřena na přípravu metodik pro cílovou skupinu a metodické pracoviště. Konzultace na implementaci metodik z Francie do místních podmínek se uskutečnila na Workshopu č. 3 dne 11. 12. 2012. Přítomni byli členové realizačního týmu, zahraniční partner a spolupracující organizace.

Pro cílovou skupinu byly uspořádány dva informační semináře, kde se dozvěděli více o projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech. Byl přítomen také zahraniční partner, který plnil funkci odborné podpory. První seminář byl určen pro  zdravotně znevýhodněné a také pro osoby starší 50 let a konal se 25. 3. 2013 ve Špejchar klubu v Čihovicích. Účastnilo se jej 10 osob. Druhý seminář se konal také ve Špejchar klubu a byl určen pro zaměstnavatele. Dne 26. 3. 2013 se jej zúčastnilo 7 významných zaměstnavatelů mikroregionu Vltavotýnsko. V rámci těchto seminářů proběhlo pilotní ověření metodik.

Dne 12. 6. 2013 jsme byli opět poctěni návštěvou našeho zahraničního partnera z Francie. 13. 6. 2013 se konal Workshop č. 4, zaměřený na zdokonalení činnosti metodického pracoviště. Zahraniční partner, ve složení paní Baudet Collinet, paní Vales a paní Roudot, nám poskytl cenné rady k provozu metodického pracoviště a celkově k implementaci alternativních úvazků do místních podmínek, včetně metodických podkladů.

Začátkem července (12. – 15. 7. 2013) jsme absolvovali další studijní cestu za naším zahraničním partnerem MSA do Francie, kde proběhlo velmi podrobné seznámení se s provozem metodického pracoviště u zahraničního partnera projektu. Hlavním cílem této cesty byl přenos zkušeností s provozováním takto zaměřeného centra a sdílení zkušeností s prací s cílovou skupinou a organizací podobně koncipovaných provozů. Cesta pro nás byla velice přínosná i v rozšíření vědomostí v oblasti zaměstnávání lidí pomocí alternativních úvazků, jež jsou ve Francii mnohem více rozšířené a mohou být pro nás inspirací.

Po studijní cestě jsme (22. 7., 23. 7., 25. 7., 26. 7. 2013) uspořádali vzdělávací seminář pro CS – osoby zdravotně postižené a starší 50 let a zaměstnavatele (7. 8., 8. 8. 2013). Každý účastník získal osvědčení o absolvování kurzu zaměřeném na prohloubení informací o zaměstnávání pomocí alternativních úvazků. Byla jim sdělena také možnost poradenských služeb v našem metodickém pracovišti.

V návaznosti na vzdělávací kurzy proběhl Workshop č. 5 (23. 8. 2013) se spolupracujícími organizacemi za účasti zahraničního partnera. Cílem bylo zhodnocení dalších kroků projektu, především vzdělávacích seminářů.

Dne 23. 10. 2013 proběhl poslední Workshop č. 6, kde za účasti zahraničního partnera, spolupracujících organizací a zástupců z MZe a Úřadu práce z Týna nad Vltavou proběhlo závěrečné zhodnocení projektu. 

Dne 31. 10. 2013 byla ukončena realizace projektu.

Po celou dobu projektu nás podporovali Ministerstvo zemědělství (Ing. Miloš Kordač), Agrární komora ČR (Ing. Jan  Veleba), Vládní výbor pro zdravotně postižené (Ing. Pavel Ptáčník, Ing. Martina Jelínková) a Město Týn nad Vltavou (Ing. Milan Šnorek).
 

SEMINÁŘ ALTERNATIVNÍ ÚVAZKY NA VENKOVĚ

Dne 28. 4. 2014 se ve Špejchar klubu v Čihovicích konal seminář zaměřený na alternativní úvazky na venkově. Mgr. Tomáš Chovanec z CpKP jižní Čechy seznámil účastníky s možnostmi zaměstnávání osob na alternativní pracovní úvazky, prostřednictvím kterých by se měla zlepšit zaměstnatelnost osob žijících mimo hlavní sídelní centra a také informoval o výstupech již ukončeného projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech, v rámci kterého byly vytvořeny za podpory francouzského partnera MSA metodiky na podporu zaměstnávání OZP a osob starších 50 let na Vltavotýnsku.
Své příspěvky o daném tématu představili také zástupci z Krajské agentury pro zemědělství a venkov Jihočeský kraj (Ing. Vladislav Hadáček), z MAS Vltava (Ing. Petr Opolcer) a z Úřadu práce České Budějovice (Ing. Jiří Beran). Své zkušenosti se zaměstnáváním lidí na alternativní úvazky představil Jiří Netík z Občanského sdružení POMOC Týn nad Vltavou a také přiblížil novou oblast sociálního podnikání – sociální zemědělství. Seminář byl obohacen o návštěvu chráněných dílen Domova sv. Anežky.

Alternativní úvazky na venkově   Alternativní úvazky na venkově   Alternativní úvazky na venkově   Alternativní úvazky na venkově

Alternativní úvazky na venkově   Alternativní úvazky na venkově   Alternativní úvazky na venkově   Alternativní úvazky na venkově

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
alternativni-uvazky.pdf 524.2 Kb