Jsme sociální podnik

Jsme sociálním podnikem

Proč sociálním?
Svou činností sledujeme obecně prospěšný cíl. Nezaměřujeme se na zisk, ale na to, aby naše aktivity měly pozitivní dopad na naše okolí, zaměstnance i klienty.

Proč podnikem?
Chceme, aby naše činnost byla zároveň dlouhodobě udržitelná, proto vyvíjíme výdělečnou činnost a dbáme na to, abychom si na naše aktivity dokázali vydělat a dále je rozvíjet.
Jsme rovněž členem Asociace sociálního zemědělství, která sdružuje sociální podniky a sociální projekty, které zároveň naplňují principy a cíle sociálního zemědělství.


Jaké principy sociálního prospěchu naplňujeme?

Zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin
Zaměstnáváme osoby z tzv. znevýhodněných skupin, v našem případě zejména osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Zavázali jsme se zaměstnávat alespoň 30 % těchto osob mezi našimi zaměstnanci, reálně jich však u nás pracuje mnohem více – v roce 2018 tvořili 68 % našich kolegů (54 % přepočtených úvazků). Zároveň nabízíme flexibilní úvazky například rodičům na rodičovské dovolené, osobám pečujícím o jiné osoby a seniorům.
Naši zaměstnanci se při práci běžně setkávají s dalšími lidmi (např. návštěvníky našeho ubytovacího zařízení Dvůr Čihovice), což přispívá k jejich integraci do společnosti.

Podpora osob ze znevýhodněných skupin
Součástí naší činnosti je příprava a realizace projektů, které mají pomáhat potřebným lidem v našem regionu. Takto jsme v Týně nad Vltavou založili Domov sv. Anežky pomáhající lidem se zdravotním postižením, v Třeboni a Lomnici nad Lužnicí Dílny sv. Jiljí zaměstnávající lidi s handicapem a v Temelíně a Chrášťanech Domovy KLAS, které poskytují podporu místním seniorům a rodičům s dětmi. Pod patronátem Domova sv. Anežky vznikl v Bechyni Dům u sv. Františka. V přípravě jsou další projekty, jimiž chceme pomoci i lidem z jiných měst našeho regionu (například z Albrechtic nad Vltavou).
Spolupracujeme také s jinými sociálními podniky v našem okolí a s jejich pomocí našim kolegům zajišťujeme psychosociální podporu, podporované bydlení nebo třeba hlídání dětí v dětské skupině (tzv. lesní školka). Pro dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané osoby nebo osoby se zdravotním postižením z našeho okolí také realizujeme různé projekty, díky nimž se mohou „na zkoušku“ zapojit do pracovního procesu, navázat sociální kontakty a projít osobnostním i profesním rozvojem, čímž získávají větší šanci na pracovní uplatnění.

Účast zaměstnanců na směřování podniku a zapojení do rozhodování
Se svými kolegy komunikujeme, pravidelně se scházíme a dáváme jim možnost vyjadřovat názory na chod našeho podniku. Pořádáme i společné akce (například cyklus přednášek a koncertů, dožínkové slavnosti aj.), při kterých se setkáváme a můžeme si neformálně promluvit o našich aktivitách a o tom, co je napadá či trápí.

Vzdělávání zaměstnanců
Se svými kolegy dále pracujeme na jejich profesním i osobnostním rozvoji. Díky spolupráci s jinými místními sociálními podniky mohou využívat spektrum sociálně rehabilitačních služeb a psychosociální podporu včetně podpory samostatného bydlení (spolupráce s Domovem sv. Anežky). Kromě povinných školení (BOZP, PO aj.) jim zajišťujeme i pracovní asistenty, s jejichž pomocí se naši kolegové seznamují s potřebnými pracovními postupy v tempu, jaké jim vyhovuje. Podílíme se také na projektech financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF), v jejichž rámci se pro naše zaměstnance konají různé kurzy zaměřené na tzv. soft skills a osobnostní rozvoj.

 

Jaké principy ekonomického prospěchu naplňujeme?

Sdružení POMOC, z.s., není manažersky ani hospodářsky závislé na externím řízení ani vlastníkovi. Máme své vlastní vedení, správní i revizní radu, vedeme oddělené hospodaření.

Více než 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku
Výsledek našeho hospodaření není vždy kladný, pokud tomu ale tak je, reinvestujeme případný zisk v plné výši do dalšího rozvoje naší činnosti, zejména do zakládání nových středisek, v nichž najdou práci či podporu lidé s postižením, senioři nebo rodiny s dětmi.

Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů
Hranice 30 % je minimální hranicí, k níž jsme se zavázali, reálně si na svou činnost ale vyděláme sami z ještě větší části – v roce 2020 tvořily tržby za naše produkty a služby 39 % našich výnosů, v roce 2018 to bylo dokonce 72 % našich výnosů (jak dokládají i výroční zprávy, které jsou na našich stránkách ke stažení).

 

Jaké principy environmentálního prospěchu naplňujeme?

Při své činnosti se snažíme být ohleduplní k životnímu prostředí a upřednostňujeme využití místních, ekologických a recyklovatelných zdrojů. Své prostory z větší části vytápíme kotlem na biomasu. Naše ubytovací zařízení Dvůr Čihovice využívá při úklidu a praní ekologické prostředky, ubytovaným klientům dáváme namísto běžných mýdel ekologická mýdla z malé lokální produkce, balená v ekologickém papírovém obalu.
V našich dílnách zaměstnávajících lidi s postižením se snažíme využívat přírodní materiál s nízkou uhlíkovou stopou – v truhlárně zpracováváme dřevo z lokální produkce, v zahradnictví nabízíme sazenice či vánoční stromky z našeho regionu. Zahradnictví také pomáhá udržovat zeleň místním obcím a institucím a při návrzích a úpravě veřejných prostranství využívá primárně byliny a dřeviny typické pro náš region.

 

Jaké principy místního prospěchu naplňujeme?

Orientace na lokální potřeby a zaměstnávání místních obyvatel
Naším cílem je zřizováním dostupných služeb a pracovních míst přispět k prevenci vylidňování venkova v regionu, kde působíme. Proto zakládáme dostupné sociální služby v menších obcích regionu (sociální služby pro seniory i pro lidi s postižením, poradenská centra aj.), zřizujeme chráněná pracovní místa pro osoby s postižením co nejblíže místa jejich bydliště, nabízíme jim flexibilní či částečné úvazky atd. Plánování a otevření každého nového střediska předchází analýza potřeb obyvatel dané obce a spolupráce s místní samosprávou tak, aby naše služby a aktivity přinesly místním lidem prospěch a zapadly do komunity, pro niž jsou určeny.
Při výběru dodavatelů upřednostňujeme ty z našeho regionu, ideálně opět sociální podniky (o údržbu našeho Dvora Čihovice se tak starají lidé s postižením ze spřáteleného Domova sv. Anežky). Tam, kde to není možné, vybíráme dodavatele alespoň z řad jiných sociálních podniků (tak nakupujeme například kávu do našich kanceláří).
Během roku pořádáme či spolupořádáme několik akcí, jejichž cílem je oživit místní komunitu a udržet tradice našich předků: organizujeme přednášky a koncerty, podílíme se na organizaci místního  hudebního festivalu, dožínkových slavností, benefičního běhu a dalších akcí a aktivit.

Jaké principy společensky prospěšného cíle naplňujeme?

Zaměstnáváme a sociálně začleňujeme osoby znevýhodněné na trhu práce (viz také sociální prospěch). Nezaměřujeme se na zisk, ale na to, aby naše aktivity měly pozitivní dopad na naše okolí, zaměstnance i klienty. Tento cíl je formulován v našich zakládacích dokumentech.