SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Sociální zemědělství

Jedná se o takové činnosti v zemědělství, které jsou zaměřené na podporu znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace, vzdělávání a integrace, ale podporují také různé služby spojené s venkovským prostorem a multifunkčním pohledem na zemědělství PRV, MMR ČR (Program rozvoje venkova pod Ministerstvem místního rozvoje).

Poslání
Zaměstnávat, vzdělávat a uskutečňovat různé druhy terapií pro široké spektrum znevýhodněných osob, a to za využití dostupných zemědělských zdrojů v daném místě. Cílem je tak za účasti hlavních aktérů (zemědělců a místní komunity) podporovat nebo vytvářet ve venkovských oblastech sociální služby, které přispívají sociálnímu začleňování.


Přidaná hodnota
Integrovat znevýhodněné osoby do prostředí, které především ve venkovských oblastech umožňuje flexibilitu, blízkost a neformálnost širokého spektra vztahů při jejich začleňování, a to především za předpokladu, že budou vykonávat smysluplnou činnost/práci vedoucí k posílení jejich osobnostních a profesních dovedností a schopností, ale také k větší nezávislosti a lepšímu sociálnímu postavení.

Proč zavádět SZ do praxe

  • Vůle reagovat na potřeby zejména znevýhodněných skupin (např. iniciativy rodin znevýhodněných osob)
  • Potřeba nebo nutnost najít alternativu k zintenzivnění zemědělství
  • Přání sdílet zemědělský život s konkrétní znevýhodněnou skupinou
  • Vůle plnit cíle týkající se sociální spravedlnosti a solidarity (uvedení osobní hodnoty a přesvědčení do praxe)
  • Možnost volby osobního/rodinného/komunitního životního stylu (např. iniciativy silně založené na ideálech / ideologických hodnotách)
  • Vůle zavést alternativní odbornou praxi v zemědělství (např. iniciativy profesionálních pracovníků v sociální péči/vzdělávání)
  • Možnost získat nové možné zdroje příjmů a/nebo přání otevřít se do místní komunity

Sociální podnikání
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Související odkazy: http://www.socialni-zemedelstvi.czhttp://www.eagri.cz

Sociální zemědělství  Sociální zemědělství  Sociální zemědělství  Sociální zemědělství