SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Sociální zemědělství

 

Jedná se o takové činnosti v zemědělství, které jsou zaměřené na podporu znevýhodněných osob ve smyslu jejich rehabilitace, vzdělávání a integrace, ale také na podporují různé služby spojené s venkovským prostorem a multifunkčním pohledem na zemědělství PRV, MMR ČR
Poslání
zaměstnávat, vzdělávat a uskutečňovat různé druhy terapií pro široké spektrum znevýhodněných osob a to za využití dostupných zemědělských zdrojů v daném místě. Cílem je tak za účasti hlavních aktérů (zemědělci a místní komunity) podporovat nebo vytvářet sociální služby ve venkovských oblastech, které přispívají sociálnímu začleňování.
Přidaná hodnota
Integrovat znevýhodněné osoby do prostředí, které především ve venkovských oblastech umožňuje flexibilitu, blízkost a neformálnost širokého spektra vztahů při jejich začleňování a to především za předpokladu, že budou vykonávat smysluplnou činnost/práci vedoucí k posílení jejich osobnostních a profesních dovedností a schopností, ale také větší nezávislosti a lepšímu sociálnímu postavení.

Proč zavádět SZ do praxe

Vůle reagovat na potřeby, zejména znevýhodněných skupiny (např. iniciativy rodin znevýhodněných osob);
Potřeba nebo nutnost najít alternativu k zintenzivnění zemědělství;
Přání sdílet zemědělský život s konkrétní znevýhodněnou skupinou;
Vůle plnit cíle týkající se sociální spravedlnosti a solidarity (uvedení osobní hodnoty a přesvědčení do praxe);
Možnost volby osobního/rodinného/ komunitního životního stylu (např. iniciativy silně založené na ideálech / ideologických hodnotách);
Vůle zavést alternativní odbornou praxi v zemědělství (např. iniciativy profesionálních pracovníků v sociální péči/vzdělávání;
Možnost získat nové možné zdroje příjmů a / nebo přání otevřít se do místní komunity.

Sociální podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

http://www.socialni-zemedelstvi.czhttp://www.eagri.cz

Sociální zemědělství  Sociální zemědělství  Sociální zemědělství  Sociální zemědělství